Hotărârea nr. 87/2005

OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALI

HOTĂRÂREA NR. 87


 Obiect: Privind aprobarea Organigramei Serviciului Public Administrare Pieţe şi
Salvamont.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 513 din 2 februarie 2005, ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont prin care se propune aprobarea Organigramei Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont.
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâre, se revocă.
Art. 3.Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.