Hotărârea nr. 86/2005

OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE PENTRU ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIA

HOTĂRÂREA NR. 86


Obiect: Privind aprobarea Organigramei Serviciului Public de Administrare Creşe
pentru anul 2005.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 239 din 2 februarie 2005 ale Serviciului Public de Administrare Creşe, privind aprobarea Organigramei Serviciului Public de Administrare Creşe pentru anul 2005;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 281/1993, cu privire la salarizarea personalului din unităţi bugetare, Legii nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, O.G. nr. 24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1.955/1995, pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, O.G.U. nr. 115/2004, privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar; menţ
ionăm ca întreg personalul angajat al Serviciului Public de Administrare Creşe este personal contractual;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Ouvemului nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, Legea nr. 511/2004, privind bugetul de stat pe anul 2005;
În temeiul Art. 38, alin. 2, lit. e şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Administrare Creşe, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Serviciul Public de Administrare Creşe va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.