Hotărârea nr. 85/2005

OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI DIRECTIEI FISCALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE DIRECTIEI FISCALE BRASO

HOTĂRÂREA NR. 85


Obiect: Privind aprobarea Organigramei Direcţiei Fiscale Braşov.

 

Consililil Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate sub nr. 13.613 din 31 ianuarie 2005, prin care se propune aprobarea Organigramei Direcţiei Fiscale Braşov;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 92/2004, privind reglementarea drepturilor de natură salarială şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. e şi Art: 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

                                                                 HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Fiscale Braşov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.