Hotărârea nr. 84/2005

OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE BRASOV SI A CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE

HOTĂRÂREA NR. 84


Obiect: Privind aprobarea Organigramei Direcţiei de Servicii Sociale Braşov şi a
Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov.

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale înregistrate sub nr. 2.246 din 3 februarie 2005, prin care se propune aprobarea Organigramei Direcţiei de Servicii Sociale şi a Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 429/2004, privind reorganizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Braşov în Cămin pentru Persoane Vârstnice Braşov, aflat în subordinea Direcţiei de Servicii Sociale; Hotărârea Consiliului Local nr. 375/2004, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale; Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2003, republicată, privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale - instituţie publică de asistenţă socială; O.U.G. nr. 105/2003, privind acordarea alocaţiilor familiale complementare şi de susţinere; O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale; Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii; Legea nr. 519/2002, pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap; H.G. nr. 427/2001, privind aprobarea normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap; Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat; Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice; Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; Legea nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social; H.G. nr. 90/2003, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1-7 ale Consiliului Local al municipiului Braşov;
În temeiul Art. 38, alin. 1, lit. c, s, Art. 46, alin. (1), Art. 68, alin. 1, lit. s şi t din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobaă Organigrama Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Organigrama Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Direcţia de Servicii Sociale şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.