Hotărârea nr. 81/2005

OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITAT

HOTĂRÂREA NR. 81


Obiect: Privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul
municipiului Braşov
.

 Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 8.48912005 ale Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Administratie Publică Locală, prin care se propune constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare;
În temeiul Art. 38, lit. q şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se constituie Comisia Locală de Ordine Publică la nivelul municipiului Braşov, având urmatoarea componenţă:
- Primarul municipiului Braşov - preşedintele comisiei
- Şeful Poliţiei municipiului Braşov
- Reprezentantul Comandamentului Teritorial de Jandarmi Braşov
- Şeful Poliţiei Comunitare
- 2 consilieri locali
- 2 reprezentanţi ai comunităţii locale
Art.2. Reprezentanţii Consiliului Local şi ai comunităţii locale vor fi nominalizaţi de către primar prin dispoziţie.
Art.3. Primarul municipiului Braşov şi persoanele nominalizate la Art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.