Hotărârea nr. 80/2005

OBIECT: APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE "REABILITAREA DOMENIULUI SCHIABIL POIANA BRASOV" SI DEPUNEREA LUI PENTRU FINANTARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PHARE 2004 - 2006, COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA, PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURA REGIONALA; CONSILIU

HOTĂRÂREA NR. 80


Obiect: Privind aprobarea studiului de fezabilitate "Reabilitarea domeniului schiabil Poiana Braşov" şi depunerea lui pentru finanţare în cadrul Programului PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrare sub nr. 8.181/2005 ale Biroului Strategii, Programe şi I.M.M. din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care s-a propus aprobarea studiului de fezabilitate "Reabilitarea domeniului schiabil Poiana Braşov", depus pentru finanţare în cadrul Programului PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, Art. 40 (1) ;

În temeiul Art. 38, lit. m şi x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate "Reabilitarea domeniului schiabil Poiana Braşov" depus pentru finanţare în cadrul Programului PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.