Hotărârea nr. 8/2005

OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - ZONA DIMITRIE ANGHEL (STR. FÂNULUI - STR. PLUGARILOR) - ZONA DE LOCUINTE, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNE

HOTĂRÂREA NR. 8


Obiect: avizarea documentaţiei "P. U.Z. -" Zona Dimitrie Anghel (str. Fânului - str. Plugarilor) - zona de locuinţe, Braşov;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 60.846 din 15 decembrie 2004, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus avizarea documentaţiei "P.U.Z. - Zona Dimitrie Anghel (str. Fânului - str. Plugarilor) - zona de locuinţe, Braşov";
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


 HOTĂRĂŞTE:

 


Art. 1. Se avizează documentaţia "P.U.Z. - Zona Dimitrie Anghel (str. Fânului -str. Plugarilor) - zona de locuinţe, Braşov", iniţiată de Primaria Municipiului Braşov şi elaborată de S.C. AXX PLAN S.R.L.
Art. 2. Până la faza de aprobare a documentaţiei, aceasta se va completa cu toate avizele şi cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 5.199 din 3 decembrie 2004.
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.