Hotărârea nr. 79/2005

OBIECT: CONSTATAREA SUSPENDARII DOMNULUI DANU AURELIAN LEONARD DIN FUNCTIILE DE DIRECTOR GENERAL SI ADMINISTRATOR UNIC LA S.C. CET BRASOV S.A. SI DESEMNAREA UNEI PERSOANE ÎN FUNCTIILE DE DIRECTOR GENERAL SI ADMINISTRATOR UNIC LA S.C. CET BRASOV S.A.,


 HOTĂRÂREA NR. 79


Obiect: Privind constatarea suspendării domnului Danu Aurelian Leonard din
funcţiile de director general şi administrator unic la S.C. CET Braşov S.A. şi
 desemnarea unei persoane în funcţiile de director general şi administrator unic la
S.C. CET Braşov S.A., pe perioadă determinată.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 6.440/2005, ale Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, precum şi adresa nr. 160/2005 a S.C. CET Braşov S.A., prin care se propune constatarea suspendării domnului Danu Aurelian Leonard din funcţiile de director general şi administrator unic la S.C. CET Braşov S.A. şi desemnarea unei persoane care sa îndeplinească funcţiile de mai sus, la S.C. CET Braşov S.A., pe perioadă determinată;
Având în vedere prevederile al. 2, Art. 22 din legea nr. 340/2004, privind instituţia prefectului;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38; lit. i, şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se constată suspendarea contractului de muncă al domnului Danu Aurelian Leonard, director general şi administrator unic la S.C. CET Braşov S.A., începând cu data de 10 ianuarie 2005, până la încetarea mandatului de prefect al judeţului Braşov.

Art. 2. Se numeşte în funcţia de director general interimar al S.C. CET Braşov S.A. domnul Cuibar Dumitru.

Art. 3. Pe perioada exercitării mandatului de director general interimar la S.C. CET Braşov S.A., domnul Cuibar Dumitru, va avea toate puterile, drepturile şi obligatiile directorului general şi administratorului unic, prevăzute de actul constitutiv al societăţii.
Art. 4. Pe perioada existenţei interimatului la conducerea S.C. CET Braşov S.A. se desemnează preşedinţii comisiilor nr. 1 - economică şi nr. 5 - juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov să supravegheze direct şi nemijlocit activitatea societăţii, având dreptul în aceasta calitate de a cere orice informaţii şi rapoarte privind activitatea sau strategia S.C. CET Braşov S.A. şi vor informa Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. CET Braşov S.A. asupra activităţii societăţii, ori de câte ori i se solicită acest lucru de către cele două autorităţi.
Art. 5. Primarul municipiului Braşov, directorul general interimar al S.C. CET Braşov S.A. şi preşedinţii comisiilor mentionaţi la Art. 4, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.