Hotărârea nr. 78/2005

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL COMPETITIEI DINTRE ECHIPELE ROMÂNIEI SI BELARUS DIN CADRUL CUPEI DAVIS CE SE VA DESFASURA LA BRASOV ÎN PERIOADA 4 - 6 MARTIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT

HOTĂRÂREA NR. 78


Obiect: Privind participarea Municipiului în calitate de coorganizator al competiţiei dintre echipele Romaniei şi Belarus din cadrul Cupei Davis ce se va desfăşura la Braşov în perioada 4-6 martie 2005.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 61.455 din 3 februarie 2005, ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care s-a propus participarea Municipiului în calitate de coorganizator al competiţiei dintre echipele României şi Belarus din cadrul Cupei Davis, ce se va desfăşura la Braşov, în perioada 4-6 martie 2005;
Având în vedere avizele cornisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local; 

În temeiul Art. 38, lit. d şi p şi Art. 46 din Legea Adrninistraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului în calitate de coorganizator al competiţiei dintre echipele Romaniei şi Belarus din cadrul Cupei Davis ce se va desfăşura la Braşov în perioada 4-6 martie 2005.
Art. 2. Se aprobă contribuţia municipiului la desfăşurarea acestui eveniment în suma de 70.000 de Euro (echivalentul acestuia în lei după cursul din data plăţii).
Art. 3. Contribuţia municipiului Braşov va fi virată de la Cap. 59.02. Cultura - Sport, în contul Federaţiei Romane de Tenis, care va prezenta până la data de 30 martie 2005, documentele justificative privind modul de utilizare a fondurilor.
Art. 4. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.