Hotărârea nr. 772/2005

APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV - DECEMBRIE 2005.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 772

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect:  aprobarea bugetului rectificat al Municipiului Braşov - decembrie 2005;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate sub nr. 86.446/2005, prin care s-a propus rectificarea bugetului general al municipiului Braşov pe anul 2005;
Având în vedere prevederile art. 15, alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 modificată, aprobată prin Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale, precum şi ale O.U.G. nr. 154/2005, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2005 în sumă de 259.303,04 mii lei RON la partea de venituri şi 259.303,04 mii lei RON la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1.
               
Art. 2.   Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în sumă de 20.027,65 mii lei RON la partea de venituri şi 20.027,65 mii lei RON la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 2.
 
Art. 3. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii în sumă de 4.334,71 mii lei RON la partea de venituri şi 4.334,71 mii lei RON la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 3.
 
Art. 4. Se aprobă bugetul rectificat al fondurilor externe nerambursabile în sumă de 2.176,22 mii lei RON la partea de venituri şi 2.176,22 mii lei RON la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 4.
 
 Art. 5. Se aprobă bugetul rectificat al veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local în sumă de 11.707,70 mii lei RON la partea de venituri şi 11.707,70 mii lei RON la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 5.
 
Art. 6. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din bugetul Municipiului Braşov conform anexelor, cap. 55.02 – 6, cap. 57.02 – 7, cap..58.02 – 8, cap. 59.03 – 9.01 - 9.04, cap. 63.02 – 10.01 - 10.02, cap. 63.03 – 11.01 - 11.03, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri.