Hotărârea nr. 771/2005

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;B-DUL VICTORIEI NR. 15;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARI ALBU MARIUS SI ALBU MIHAELA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 771

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Victoriei nr. 15, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Albu Marius şi Albu Mihaela;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 78.934/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Victoriei nr. 15, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Albu Marius şi Albu Mihaela ;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, precum şi prevederile Legii nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , h şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 28378 Braşov cu nr. top. 14277/1/a/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în conformitate cu C.U. nr. 4.591/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţiei Cadastrale întocmită de ing. Scorţea Gheorghe.
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul Victoriei nr. 15, identificat prin C.F. nr. 28378 Braşov, cu nr. top. 14277/1/a/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 6,64 m.p., către Albu Marius şi Albu Mihaela.
 
Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 100 Euro/ m.p. , revenind o redevenţă anuala de 4 Euro / m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata .
 
Art. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani .
 
Art. 5. Destinaţia terenului conform C.U. 4.260/2004 este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 28530 Braşov, cu nr. top. (14276/1/b – 14277/1/b)/C/2.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.