Hotărârea nr. 770/2005

STABILIREA “TAXEI DE URGENTA”;CUANTUM SI DESTINATIE;PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 770

din data de 19 decembrie 2005

 

Obiect: stabilirea “Taxei de urgenţă”, cuantum şi destinaţie, pentru eliberarea certificatului fiscal
privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice şi juridice;
 
 
 
                Consiliul  Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Contabilitate din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 149.384/2005, prin care se propune stabilirea cuantumului “Taxei de urgenţă” pentru eliberarea certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice şi juridice;
                În baza art. 6, din O.G. nr. 33/2002, privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, precum şi a art. 248, lit. i din Codul Fiscal aprobat prin Legea          nr. 571/2003;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1   şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu completările şi modificările la zi;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se stabileşte taxa de urgenţă pentru eliberare de certificate fiscale privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice şi juridice. Suma încasată din plata taxei de urgenţă se constituie în venit la bugetul local.
Cuantumul se stabileşte astfel:
 
-          Taxa de urgenţă” pentru eliberarea certificatului fiscal privind
                                       impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice :                                       - 20 RON                                             
-          Taxa de urgenţă” pentru eliberarea certificatului fiscal privind
                                      impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice :                  – 60 RON
 
 
Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 493 din 29 august 2005, se revocă.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
Republicată conform H.C.L. nr. 167 din 27 martie 2006