Hotărârea nr. 769/2005

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "OCOLITOAREA MUNICIPIULUI BRASOV – SECTOR DN 1 ( DÂRSTE) – DJ 103 A (STR. ZIZIN) – LUCRARI DRUM".

 

 

HOTĂRÂREA NR. 769

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: "Ocolitoarea municipiului Braşov – sector DN 1 ( Dârste) – DJ 103 A (str. Zizin) – lucrări drum";
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 85.919 din 15 decembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii " Ocolitoarea municipiului Braşov – sector DN 1 ( Dârste) – DJ 103 A ( str. Zizin) – lucrări drum";
                Având în vedere prevederile art. 7 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 1.179/2002, privind aprobarea Structurii devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 40 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. l, m şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii      

" Ocolitoarea municipiului Braşov – sector DN 1( Dârste) – DJ 103 A ( str. Zizin) – lucrări drum", după cum urmează:

 
- valoare totală:                                 - 39.544.158,79 RON ( 11.296.717,27 Euro)
- din care C+M:                                  - 35.772.084,95 RON ( 10.219.135,82 Euro)
 
Nota: 1 Euro = 3,5005 RON la 31 august 2005
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.