Hotărârea nr. 768/2005

APROBARE “P.U.D.– CONSTRUIRE HOTEL S + P + 3E + M;B-DUL SATURN F.N.;BRASOV”.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 768

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D.– Construire hotel S + P + 3E + M, B-dul Saturn f.n., Braşov”;
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 82.099 din 30 noiembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D.– Construire hotel S + P + 3E + M, B-dul Saturn f.n., Braşov”;
Având în vedere Legea nr. 350/2001;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38,   lit. c   şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D.– Construire hotel S + P + 3E + M, B-dul Saturn f.n., Braşov”, iniţiată de Cheţea Florea şi Niculina, Niculescu Irina şi Radu, Chivu Daniel Romulus şi Bajko Beatrice şi întocmită de S.C. ARH LINE S.R.L. Braşov.
 
 
Art. 2. Până la faza de autorizaţie de construire se vor realiza condiţiile impuse în avizele S.C. ELECTRICA S.A. - Sucursala Braşov şi S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. – Sucursala Braşov.
 
 
Art. 3.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.