Hotărârea nr. 766/2005

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. CARPATILOR NR. 12;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARA ILIE ANA MIHAELA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 766

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 12, în vederea realizării unui
acces din exterior, beneficiară ILIE ANA MIHAELA;
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 79.424/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 12, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiară ILIE ANA MIHAELA;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, precum şi prevederile Legii nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f, h şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 10283 Braşov, cu nr. top. 6749/1/1/1/1/1/1 în conformitate cu C.U. nr. 4561/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţiei Cadastrale întocmită de ing. Zaharia Cosmin.
 
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 12, identificat prin C.F. nr. 10283 Braşov, cu nr. top 6749/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 1 m.p., către ILIE ANA MIHAELA.
 
 
Art. 3.   Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de  4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata .
 
 
Art. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani .
 
 
Art. 5.  Destinaţia terenului conform C.U. 2.621/2005 este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 31335 Braşov, cu nr. top. 13144/2/2/1/b/2/III.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.