Hotărârea nr. 765/2005

RESTITUIREA SUMELOR ACORDATE CU TITLU DE “CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE” PRIN H.C.L. NR. 106/2003;119/2003;128/2003;477/2003 SI 506/2003.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 765

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: restituirea sumelor acordate cu titlu de “cheltuieli de funcţionare a administraţiei publice locale” prin H.C.L. nr. 106/2003, 119/2003, 128/2003, 477/2003 şi 506/2003;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 86.130 din 15 decembrie 2005, privind restituirea sumelor acordate cu titlu de “ cheltuieli de funcţionare a administraţiei publice locale” prin H.C.L. nr. 106/2003, 119/2003, 128/2003, 477/2003 şi 506/2003;
                Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 42/AF/2005, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosar                   nr. 6/AF/2005, şi Sentinţa Civilă nr. 45/AF/2005 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosar nr. 5/AF/2005, ambele rămase irevocabile urmare a respingerii recursurilor împotriva sentinţelor menţionate mai sus de către Curtea de Apel Braşov,
                În baza art. 72 şi 73 din Legea nr. 188/1999 modificată, privind Statutul funcţionarilor publici,
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, alin. 2, lit.   d şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.    Se aprobă restituirea sumelor acordate cu titlu de “cheltuieli de funcţionare a administraţiei publice locale ” prin H.C.L. nr. 106/2003, 119/2003,128/2003, 477/2003 şi 506/2003.
 
  Art. 2. Restituirea sumelor se va face în termenul şi cu respectarea prevederilor din legislaţia în vigoare.
 
 
 Art. 3.    Primarul Municipiului Braşov, Direcţia Fiscală şi Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.