Hotărârea nr. 764/2005

ASIGURAREA UNEI LOCUINTE PENTRU DOMNUL OKUBO AKIO;DIRECTORUL CENTRULUI CULTURAL JAPONEZ DE CATRE MUNICIPIUL BRASOV;PE PERIOADA 1 IANUARIE 2006 - 30. IUNIE 2006.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 764

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: asigurarea unei locuinţe pentru Domnul OKUBO AKIO, directorul Centrului Cultural
Japonez de către Municipiul Braşov, pe perioada 1 ianuarie 2006 - 30. Iunie 2006;
 
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură, O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană şi al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 85.216/2005;
                Având în vedere Memorandumul încheiat la data de 22 noiembrie 2004 între Primăria Municipiului Braşov şi Primăria Musashino, cu Programul de Implementare;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d, x   şi   art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.    Se aprobă plata din bugetul local a contravalorii cheltuielilor de întreţinere şi chirie a locuinţei pentru Domnul OKUBO AKIO, Directorul Centrului Cultural Japonez, pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 30 iunie 2006 .
 
 
Art. 2. Fondurile necesare plăţii acestor cheltuieli vor fi asigurate odată cu plata bugetului Municipiului Braşov pe anul 2006.
 
 
Art. 3.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.