Hotărârea nr. 763/2005

ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV;DR. CRISTIAN MIHAILESCU.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 763

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, Dr. CRISTIAN MIHĂILESCU;

 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură, O.N.G. din cadrul   Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 85.923 din 13 decembrie 2005, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov  Dr. CRISTIAN MIHĂILESCU;
Având în vedere Regulamentul de Acordare a Titlului de Cetăţean de Onoare, aprobat prin H.C.L nr. 76/1995;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. v şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov   Dr. CRISTIAN MIHĂILESCU pentru aportul adus la dezvoltarea valorilor cultural - artistice ale municipiului Braşov
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.