Hotărârea nr. 762/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. CITY PRESS S.R.L. ÎN SCOPUL REALIZARII PROIECTULUI PENTRU SUFLET.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 762

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. CITY PRESS S.R.L.
în scopul realizării proiectului PENTRU SUFLET;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură, O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 85.969 din 15 decembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. CITY PRESS S.R.L. în scopul realizării proiectului PENTRU SUFLET;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. x    şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă realizarea   Contractului de Asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. CITY PRESS S.R.L. în scopul realizării proiectului PENTRU SUFLET , în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006.
 
 
Art. 2. Se aprobă contribuţia financiară a Municipiului Braşov, pentru derularea proiectului PENTRU SUFLET, în valoare de 4.500 RON/ lună, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006.
 
 
Art. 3. Publicaţia se va edita săptămânal, ca supliment al cotidianului BUNA ZIUA BRAŞOV, într-un tiraj de 20.000 exemplare.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.