Hotărârea nr. 76/2005

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA ÎNFIINTAREA SOCIETATII COMERCIALE SUPERSCHI BRASOV S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND ADRESA NR. 5.9


 HOTĂRÂREA NR. 76


 Obiect: Privind participarea Municipiului Braşov la înfiinţarea Societăţii Comerciale Superschi Braşov S.A.


 Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraprdinară la data de 7 februarie 2005;
 Analizând adresa nr. 5.950/2005 a S.C Ana Teleferic S.A., prin  care se propune înfiinţarea unei societăţi comerciale cu denumirea S. C Superschi Braşov S.A.;
 Având în vedere Raportul de specialitate şi Expunerea de motive nr. 5.950/2005 ale Serviciului Contencios;

În baza Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, Art. 31, alin. 2 din O.U.G. nr. 45/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004;
În temeiul Art. 38, alin. 2, lit. i şi j şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov la înfiinţarea unei societăţi comerciale cu denumirea S. C Superschi Braşov S.A., în vederea dezvoltării domeniului schiabil- Poiana Braşov. 
Se dispune plata sumei de 1.000.000.000 lei ca aport al Municipiului Braşov la capitalul social al S.C. Superschi Braşov S.A.
Art. 2. Se desemnează, prin dispoziţie de primar, a reprezentantului Municipiului Braşov pentru a semna actul constitutiv al S.C. Superschi Braşov S.A.
Art. 3. Persoana desemnată la Art. 2 se împuterniceşte să efectueze toate demersurile legale în numele Municipiului Braşov, pentru înmatricularea societăţii în Registrul Comerţului.
Art. 4. Actul constitutiv al S.C. Superschi Braşov S.A. constituie anexa şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Fiecare dintre acţionarii care deţin cel putin 10% din capitalul social au dreptul la un loc în Consiliul de Administraţie.
Art. 6. Reprezentantul Municipiului Braşov în Consiliul de Administraţie al S. C Superschi Braşov S.A., va fi desemnat prin dispoziţie de către Primarul municipiului Braşov, la solicitarea iniţiatorului proiectului, făcută înainte de autentificarea actului constitutiv.
Art. 7. Primarul municipiului Braşov şi persoana desemnată la Art. 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.