Hotărârea nr. 758/2005

DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRASOV;A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. ION RATIU NR. 17;ÎN SUPRAFATA DE 358 M.P.;CE SE VA ÎNSCRIE SUBNR. TOP. 1930/1/1/1/2.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 758

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: darea în administrare către Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Ion Raţiu nr. 17, în suprafaţă de 358 m.p., ce se va înscrie sub nr. top. 1930/1/1/1/2;
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 76.980/2005, prin care se propune darea în administrare către Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Ion Raţiu nr. 17, în suprafaţă de       358 m.p., ce se va înscris sub nr. top. 1930/1/1/1/2;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 2 din Legea nr. 108/1999, republicată, privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, precum şi prevederile Legii nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f, art. 46 (1) şi art. 125, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului cu nr. top. 1930/1/1/1, în conformitate cu C.U. nr. 4.593/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţiei Tehnice Dezmembrare Imobil, întocmită de ing. Marian Geru.
 
 
Art. 2. Se aprobă darea în administrare către Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Ion Raţiu nr. 17, în suprafaţă de 358 m.p., ce se va înscrie sub nr. top. 1930/1/1/1/2.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.