Hotărârea nr. 757/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI DE COMASARE SI CONTOPIRE IMOBIL STR. OLTET NR. 13.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 757

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei de comasare şi contopire imobil str. Olteţ nr. 13;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive si Raportul de Specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 86.025/2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei de comasare şi contopire imobil, situat în Braşov, str. Olteţ nr. 13;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit.  f   şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnică de comasare şi contopire imobil, str. Olteţ nr. 13, în  C.F.   nr. 23984 Braşov, sub nr. top. 9354 - 9356/86; 9354 - 9356/87, 9354 - 9356/88; 9354 - 9356/89, întocmită de exp. Fazakas Grigore.
 
 
 
Art. 2.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.