Hotărârea nr. 756/2005

REVOCAREA H.C.L. NR. 156 DIN 13 MAI 2002 AVÂND CA OBIECT ÎNSUSIRE “RAPORT DE EXPERTIZA – TEHNICA – EVALUARE” PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 17;ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE;BENEFICIAR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 756

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: revocarea H.C.L. nr. 156 din 13 mai 2002 având ca obiect însuşire “Raport de expertiză – tehnică –
evaluare” privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Dobrogeanu Gherea nr. 17, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar Cenuşă Maria şi rezilierea Contractului de Concesiune nr. 230/200, încheiat între Municipiul Braşov şi Cenuşă Maria;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
                 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 70.785/2005, privind revocarea H.C.L. nr. 156 din 13 mai 2002, având ca obiect însuşire “Raport de expertiză – tehnică – evaluare” privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Dobrogeanu Gherea nr. 17, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar Cenuşă Maria şi rezilierea Contractului de Concesiune nr. 230/2002, încheiat între Municipiul Braşov şi Cenuşă Maria;
                Având în vedere H.C.L. nr. 156 din 13 mai 2002 şi Contractul de Concesiune nr. 230/2002; 
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;    
                În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
                Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.   156 din 13 mai 2002, privind însuşire „Raport de expertiză tehnică - evaluare” – concesionare teren situat în Braşov, str. Dobrogeanu Gherea nr. 17, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar Cenuşă Maria.
 
 
                Art. 2.   Se aprobă rezilierea Contractului de Concesiune nr. 230/2002, încheiat între Municipiul Braşov şi Cenuşă Maria şi radierea dreptului de concesiune înscris în C.F. nr. 26243 Braşov, la C + 154.
 
 
                Art. 3.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.