Hotărârea nr. 755/2005

REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 11120 BRASOV;CU NR. TOP 8782/3 (STR. ROZELOR INTERSECTIE STR. CRINULUI).

 

 

HOTĂRÂREA NR. 755

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: reglementarea situaţiei juridice a terenului înscris în C.F. nr. 11120 Braşov, cu nr. top 8782/3 (str. Rozelor intersecţie str. Crinului);
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 75.876/2005, privind reglementarea situaţiei juridice a terenului înscris în C.F. nr. 11.120 Braşov, cu nr. top. 8782/3 (str. Rozelor intersecţie str. Crinului) ;
                Având în vedere C.U. nr. 4.480/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov;      
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov; 
                 În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
      
 
                Art. 1. Se aprobă radierea din C.F. nr. 11120 Braşov, cu nr. top. 8782/3 a înscrisului: „teren industrial de 4.230 m.p. cu casă de locuit, 2 magazii, 1 casă de maşini, 1 birou, 1 grajd, str. Iuliu Maniu nr. 123” şi înscrierea în C.F. nr. 11120 Braşov, cu nr. top. 8782/3: “ teren de construcţii de 4.230 m.p.”.
 
 
                Art. 2. Se radiază “Statul Român” înscris în C.F. nr. 11120 Braşov, la B + 7 şi se va înscrie “Municipiul Braşov – drept de proprietate”.
 
 
                Art. 3. Se revocă “I.C.R.A.L. Braşov – administrare operativă” înscris în C.F. nr. 11120 Braşov, la B + 8.
 
 
                Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.