Hotărârea nr. 754/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE IMOBIL STR. LUNGA NR. 117.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 754

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect:   aprobarea documentaţiei de dezmembrare imobil str. Lunga nr. 117;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 85.505/2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei de dezmembrare teren, situat în Braşov, str. Lungă nr. 117;
Având în vedere prevederile Legii   nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. c, f şi  art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnică de dezmembrare imobil înscris în C.F. nr. 698 Braşov, sub   nr. top. 251, 252, 253, 254, întocmită de exp. Zaharia Cosmin.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.