Hotărârea nr. 751/2005

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: REABILITARE CRESA NR. 2;BRASOV;STR. PRAHOVA NR. 26.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 751

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect:  aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizãrii obiectivului de investiţie:
reabilitare Creşa nr. 2, Braşov, Str. Prahova nr. 26;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare Creşe, înregistrate cu nr. 2.092 din 12 decembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizãrii obiectivului de investiţie: reabilitare Creşa nr. 2, Braşov, Str. Prahova nr. 26;
Având în vedere art. 40, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, Legea nr. 511/2004, privind bugetul de stat pe anul 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit.  şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobã, documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi realizãrii obiectivului de investiţie: reabilitare Creşa nr. 2, Braşov, Str. Prahova nr. 26, dupã cum urmeazã:
                                - Total                                                                    - 1.684.541,90 lei RON
- valoare lei RON fãrã T.V.A.                              - 1.436.201 ;              T.V.A. = 248.340,90
- total                                                                     -     468.241 euro               
- valoare eurofãrã T.V.A.                                   -     393.479,85 ;        T.V.A. =   74.761,15
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.