Hotărârea nr. 75/2005

OBIECT: APROBAREA STRATEGIEI PE TERMEN MEDIU A S.C. "CET BRASOV" S.A., PRIVIND REABILITAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE ÎNCALZIRE URBANA DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE

HOTĂRÂREA NR. 75


Obiect: Privind aprobarea Strategiei pe termen mediu a S.C. "CET Braşov" S.A.,
privind reabilitarea sistemului centralizat de încălzire urbană din municipiul Braşov.
 

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005; 
Analizând Expunerea de motive înaintată de S.C. "CET Braşov" S.A. şi a Raportului de specialitate, înregistrat cu nr. ad. 6.096 din 2 februarie 2005, ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobarea Strategiei pe termen mediu a S.C. "CET Braşov" S.A. privind reabilitarea sistemului centralizat de încălzire urbană din municipiul Braşov; 
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local;
În temeiul Art. 38, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă strategia pe termen mediu a S.C. "CET Braşov" S.A. privind "Reabilitarea sistemului centralizat de încălzire urbană din municipiul Braşov".
Art. 2. Strategia devine un document programatic de bază pentru investiţiile ce urmează a fi derulate de către societate.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov şi conducerea S.C. "CET Braşov" S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.