Hotărârea nr. 749/2005

PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COFINANTATOR LA DESFASURAREA EVENIMENTELOR DE COMEMORARE SI ANIVERSARE A 16 ANI DE LA VICTORIA REVOLUTIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989;ORGANIZATE DE ASOCIATIA LUPTATORILOR;RANITILOR SI URMASILOR E

 

 

HOTĂRÂREA NR. 749

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: participarea Municipiului Braşov în calitate de cofinanţator la desfăşurarea evenimentelor de
comemorare şi aniversare a 16 ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, organizate de Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor “Braşov Decembrie 1989”, în decembrie 2005;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură, O.N.G. – din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 84.583/2005, prin care s-a propus participarea Municipiului Braşov în calitate de cofinanţator la desfăşurarea evenimentelor de comemorare şi aniversare a 16 ani de la Victoria Revoluţiei Româane din Decembrie 1989, organizate de Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor “Braşov Decembrie 1989”, în decembrie 2005,
În temeiul art. 38, lit. p , x şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.    Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local cu suma de 10.000 RON a evenimentelor de comemorare şi aniversare a 16 ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, organizate de Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor “Braşov Decembrie 1989”, în decembrie 2005.
 
Art. 2. Suma se va vira direct în contul Asociaţiei Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor “Braşov Decembrie 1989”, din Cap. 59.02 Cultură pentru acoperirea cheltuielilor legate de ceremonial, simpozion şi acţiuni promoţionale.
 
Art. 3. Fondul de rezervă al bugetului local se diminuează cu suma de 10.000 RON.
 
Art. 4. Până la data de 30 decembrie 2005, Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor “Braşov Decembrie 1989” va prezenta Primăriei Municipiului Braşov documente justificative (copie facturi) şi raportul final al evenimentului.
 
Art. 5.  Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.