Hotărârea nr. 746/2005

AVIZAREA CONSTRUCTIILOR SPECIALE ÎN SCOPUL SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRILE PREVAZUTE ÎN CERERE;PENTRU ANUL FISCAL 2006 PENTRU S.C.REMAT S.A BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 746

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: avizarea construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata impozitului pe clădirile prevăzute în cerere, pentru anul fiscal 2006 pentru S.C.REMAT S.A Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu  nr. 119.760 din data de 26 octombrie 2005, prin care se propune aprobarea avizării construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata impozitului pe clădirile prevăzute în anexa;
Având în vedere prevederile   art. 250, alin. (1), pct. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, actualizat;
In temeiul art. 38, lit. d  şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
            Art. 1. Se respinge proiectul de hotărâre privind avizarea construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata impozitului pe clădiri, pentru anul fiscal 2006, pentru  S.C. REMAT S.A. Braşov