Hotărârea nr. 745/2005

APROBAREA PROIECTULUI SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI “MAGISTRALA C.E.T. – INTERCONEXIUNE TERMOFICARE SUD (ROMAN/METROM)".

 

 

HOTĂRÂREA NR. 745

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei “Magistrala C.E.T. – interconexiune termoficare sud (ROMAN/METROM)”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al conducerii S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A. prin care se propune aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei “Magistrala C.E.T. – interconexiune termoficare sud (ROMAN/METROM)”;
                Având în vedere prevederile art. 40, din O.G. nr. 45/2003, aprobată prin Legea nr. 106/2004, privind finanţele publice locale;
                În temeiul art. 38, lit. m şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
                Art. 1. Se aprobă proiectul şi indicatorii tehnico – economici ai investiţiei “Magistrala C.E.T. – interconexiune termoficare sud (ROMAN/METROM)”, după cum urmează:
 
Indicatori tehnici
 
- Magistrala din conducte preizolate montate subteran - 2 Dn 600; cu o lungime traseu de 7,9 Km
- Debit termic de transport : 81 Gcal/h;
                       - Debit masic de pompare/circulaţie : 1.800 mc/h
 
Indicatori economici:
 
- Valoarea de investiţie:   - TOTAL, fără TVA :                     - 38.196,263 mii lei RON
                                                                             din care C + M                       -   9.270,700 mii lei RON
                                     - TOTAL cu TVA                           - 45.453,553 mii lei RON
                      - Durata de recuperare a investiţiei :                                       -   2 ani.
 
                Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi conducerea S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.