Hotărârea nr. 744/2005

SCHIMBAREA DESTINATIEI APARTAMENTULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. VISINULUI NR. 3 B;BL. 8 P;AP. 5;DIN LOCUINTA SOCIALA ÎN LOCUINTA DE NECESITATE.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 744

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: schimbarea destinaţiei apartamentului situat în Braşov, str. Vişinului nr. 3 B, bl. 8 P, ap. 5, din locuinţă socială în locuinţă de necesitate;
     
 
 
                 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate sub nr. 84.176/2005, privind schimbarea destinaţiei apartamentului situat în Braşov, str. Vişinului nr. 3 B, bl. 8 P, ap.5, din locuinţă socială în locuinţă de necesitate;
                Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicata;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei apartamentului compus din 3 camere şi dependinţe, situat în Braşov, str. Vişinului nr. 3 B, bl. 8 P, ap. 5, din locuinţă socială în locuinţă de necesitate.
 
 
Art. 2. Locuinţa de necesitate menţionata la art. 1 se închiriază temporar persoanelor sau familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2, lit. din Legea Locuinţei nr. 114/1996, republicată.
 
 
Art. 3. Până la închirierea locuinţei de necesitate menţionata la art. 1 din prezenta hotărâre, cheltuielile privind întreţinerea acestora vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.