Hotărârea nr. 742/2005

APROBAREA REPARTIZARII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE SITUATE ÎN BRASOV;STR. URANUS NR. 14;STR. LUNGA NR. 14 SI STR. LÂNII NR. 6.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 742

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect:  aprobarea repartizării spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, str. Uranus nr. 14, str. Lunga nr. 14 şi str. Lânii nr. 6;
 
               
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrat cu nr. 83.661/2005, privind aprobarea repartizării spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, str. Uranus nr. 14, str. Lungă nr. 14 şi str. Lânii nr. 6;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.  şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.  Se aprobă darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. Braşov a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Braşov, str. Uranus nr. 14, et. I.
 
 
Art. 2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe termen de 5 ani, către Direcţia Fiscală şi Poliţia Comunitară a Municipiului Braşov, a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, după cum urmează:
                - str. Uranus nr. 14 – parter                                                          - Direcţia Fiscală
                - str. Lungă nr. 14 – parter                                                            - Direcţia Fiscală
                - ½ str. Lânii nr. 6 (în incinta oficiului P.T.T.R.)                               - Direcţia Fiscală
              - ½ str. Lânii nr. 6 (în incinta oficiului P.T.T.R.)                                 - Poliţia Comunitară
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr.   622/2004 aşa cum a fost modificată si republicată prin Hotărârea Consiliului Local nr.   653/2005, se revocă.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.