Hotărârea nr. 740/2005

RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A I.C.R.A.L. BRASOV PENTRU TERENUL SITUAT ÎN STR. NISIPULUI DE SUS NR. 3.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 740

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: radierea dreptului de administrare a I.C.R.A.L. Braşov pentru terenul situat în Str. Nisipului de Sus nr. 3;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 84.427/2005, prin care   s-a propus radierea dreptului de administrare înscris în favoarea I.C.R.A.L. Braşov ;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă radierea dreptului de administrare a I.C.R.A.L. Braşov , asupra terenului înscris în C.F. 23393 Braşov, nr. top. 2358, 2359/1/6, proprietar Statul Român.
 
 
 
Art. 2. Primarul   Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.