Hotărârea nr. 739/2005

APROBAREA AMENAJARII UNEI PEPINIERE SILVICE COMPLEXE SI REABILITAREA SI PRELUNGIREA DRUMULUI FORESTIER(CONSTRUCTIE NOUA – 3 KM);CA OBIECTIVE COMPLEXE DE INVESTITII;ÎN CADRUL PROGRAMULUI SAPARD PENTRU REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 739

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea amenajării unei pepiniere silvice complexe şi reabilitarea şi prelungirea drumului
forestier(construcţie nouă – 3 km), ca obiective complexe de investiţii, în cadrul Programului SAPARD pentru Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. ;
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.înregistratecu nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea realizării următoarelor obiective complexe de investiţii în cadrul Programului SAPARD - Măsura 3.5 Silvicultura: amenajarea unei pepiniere silvice complexe şi reabilitare drum forestier (5,2 km.) şi prelungirea acestuia ( construcţie nouă - 3 km.),   pe traseul : Timişul Sec Mare între DN 1 şi Pârâul Susai;
          Având în vedere prevederile: O.G. nr. 96/1998, republicată, privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, modificată şi completată prin Legea 120/2004; O.G. nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere, precum şi Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (PNADR) aprobat de Comisia Europeană în anul 2000 şi amendat prin Hotărârea Comisiei Europene H/2002/1936 prin care se asigură implementarea în România a acquis-ului comunitar în perioada de pre-aderare; Acordul Multianual de Finanţare 2000-2006, semnat la 2 februarie 2001 între Guvernul României şi Comisia Europeană, ratificat prin Legea 316/2001 pentru acordarea de către Comisia Europeana a unei contribuţii financiare nerambursabile în vederea implementării Programului SAPARD;
                Văzând şi prevederile O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
               În temeiul art. 38 , lit. f , l    şi   art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă realizarea de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a                                    următoarelor obiective complexe de investiţii în cadrul Programului SAPARD - Măsura 3.5 Silvicultura:
- amenajarea unei pepiniere silvice complexe;
- reabilitare drum forestier (5,2 km.) şi prelungirea acestuia ( construcţie nouă-3 km.), pe traseul : Timişul Sec Mare între DN 1 şi Pârâul Susai.
 
Art. 2. Se aprobă înscrierea obiectivelor (lucrărilor) de investiţii în Planul de investiţii şi în bugetul Consiliului local al Municipiului Braşov, pe anul 2006 şi până la realizarea investiţiilor. Pentru obiectivul de investiţii - pepinieră complexă - cofinanţarea de 50% a cheltuielilor eligibile totale, se va asigura de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. din venituri proprii.
 
Art. 3. Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici ai obiectivelor de investiţii vor fi aprobate prin hotărâri ulterioare
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.