Hotărârea nr. 738/2005

INSTITUIREA UNOR TAXE SPECIALE LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 738

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: instituirea unor taxe speciale la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Logistic din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, înregistrate cu nr. 125.949 din 8 decembrie 2005, prin care   s-a propus instituirea unor taxe speciale la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov,
Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal şi punctul 192 din H.G. nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38,   lit. d   şi   art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă instituirea taxelor speciale la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, după cum urmează:
- Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, respectiv sâmbăta :                                   - 100 RON;
- Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, respectiv duminica :                                  - 200 RON;
- Taxă arhivă pentru eliberarea documentelor în baza Registrelor de Stare Civilă
                 aflate în arhiva proprie:                                                                                                                      -   10 RON;
- Taxă eliberare copii după documentele primare aflate în arhiva proprie:                          -     3 RON;
 
 
Art. 2.   Taxele nominalizate la art. 1 vor fi încasate de către Casieria Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, într-un cont special deschis, acestea devenind venituri proprii urmând a fi gestionate în condiţiile legii.
 
 
Art. 3 Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 

*** Republicată conform H.C.L. nr. 318 din 29 mai 200