Hotărârea nr. 737/2005

REORGANIZAREA UNOR CENTRE BUGETARE DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 737

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: reorganizarea unor centre bugetare din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov.
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroul Juridic Licitaţii Contracte din cadrul Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la bugetul local (S.P.I.C.) Braşov, înregistrate cu nr. 1.508/2005, prin care s-a propus aprobarea reorganizării unor centre bugetare şcolare;
                Luând în considerare adresa nr. 9.974 din 7 noiembrie 2005 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 3 şi   art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 Art. 1.   Începând cu data prezentei Hotărâri, Grădiniţele nr. 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 40, 64, 67, 68, 69, 71, vor face parte din structura Centrului Bugetar nr. 1 Braşov.
                Începând cu anul şcolar 2005/2006 Grădiniţa nr. 2 Braşov se desfiinţează şi devine structură şcolară în cadrul Grădiniţei nr. 21 Braşov
 
Art. 2. Începând cu anul şcolar 2005/2006, Grădiniţa nr. 48 Braşov se desfiinţează şi devine structură şcolară la Şcoala Generală nr. 11 Braşov, în cadrul Centrului Bugetar – Şcoala Generală nr. 19 Braşov.
 
Art. 3. Începând cu anul şcolar 2005/2006, Grădiniţa nr. 23 Braşov se desfiinţează şi devine structură şcolară la Şcoala Generală nr. 18 Braşov, care aparţine de Centrul Bugetar – Şcoala Generală nr. 13 Braşov.
               
Art. 4. Începând cu anul şcolar 2005/2006, Grădiniţa nr. 41 Braşov se desfiinţează şi devine structură şcolară la Grădiniţa nr. 54 Braşov ce aparţine de Centrul Bugetar – Grădiniţa nr. 46 Braşov.
               
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la bugetul local Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.