Hotărârea nr. 736/2005

APROBAREA NUMARULUI SI STRUCTURII PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 736

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Învăţământ din cadrul Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură Finanţate de la Bugetul Local (S.P.I.C. Bv.), înregistrate cu nr. 1.506 din 8 decembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea numărului şi structura personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov;
Având în vedere: Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată; H.G. nr. 174/2003; Ordinul privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea funcţiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) şi echivalarea acesteia cu funcţiile de specialitate prevăzute la cap. I, lit. a). şi c). din anexa nr. V/1 şi cu unele funcţii cuprinse în anexa nr. V/2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d , f şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,  
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.  Se aprobă numărul şi structura personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, conform anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre, pentru perioada 01.12.2005 – 31.08.2006.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, Serviciul Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local şi directorii unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.