Hotărârea nr. 735/2005

REÎNCADRAREA UNUI NUMAR DE 62 DE AGENTI COMUNITARI ANGAJATI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA ÎN FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE CU ATRIBUTII SPECIFICE DE AGENTI COMUNITARI.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 735

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: reîncadrarea unui număr de 62 de agenţi comunitari angajaţi cu contract individual de
muncă în funcţii publice de execuţie cu atribuţii specifice de agenţi comunitari;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane, Compartiment Juridic din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, înregistrate cu nr. 5.409 din 7 decembrie 2005, prin care s-a propus reîncadrarea a 62 de agenţi comunitari angajaţi cu contract individual de muncă pe posturi de execuţie cu atribuţii specifice de agenţi comunitari;
Având în vedere : Legea nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare; H.G. nr. 2.295/2004, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare; Legea nr. 188/1999, republicată privind Statutul funcţionarilor publici; Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii; art. 10, alin. 3 din O.U.G. nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, alin 1, lit. e  şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 Art. 1. Se aprobă reîncadrarea a 2 (doi) agenţi comunitari angajaţi cu contract individual de muncă pe posturile   de inspector specialitate S I A   (agent comunitar) în funcţie publică de execuţie, inspector, clasa a I - a.
 
Art. 2. Se aprobă reîncadrarea a 2 (doi) agenţi comunitari angajaţi cu contract individual de muncă pe posturile   de referent de specialitate SSD IA ( agent comunitar) în funcţie publică de execuţie, referent de specialitate, clasa a II - a.
 
Art. 3. Se aprobă reîncadrarea a 58 ( cincizecişiopt) agenţi comunitari angajaţi cu contract individual de muncă pe posturile de referent M I (agent comunitar) în funcţie publică de execuţie, referent, clasa a III - a.
 
Art. 4.    Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2005 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii ale Direcţiei Politia Comunitară Braşov astfel modificată va fi republicată.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Poliţia Comunitară Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 122 Din data de :  14 martie 2005
republicată conform H.C.L 182/2005; H.C.L 187/2005 ;H.C.L 379/2005; H.C.L 450/2005 şi H.C.L 735/2005
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                Obiect:   modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005, aprobarea organigramei,
a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Comunitare a Municipiului Braşov;
                               
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;      
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 16.250/2005 ale Serviciului Contencios şi Aplicarea Legii nr. 10/2001, prin care s-a propus modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005 şi aprobarea organigramei a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Comunitare a Municipiului Braşov;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004, privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare, ale H.G. nr. 2.295/2004, privind regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, ale Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici reăpublicată, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii şi ale Hotărârii   Consiliului Local nr. 44/2005, privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare a Municipiului Braşov;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 – 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i şi e  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 26 ianuarie 2005 în sensul schimbării denumirii din Serviciul Public Poliţia Comunitară Braşov în Direcţia Poliţia Comunitară Braşov.
 
Art. 2. Se aprobă organigrama Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, conform anexei nr. 3, care face parte din prezenta hotărâre.
 
Art. 5.  Numărul total de posturi al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov va fi de 225 posturi.
 
Art. 6. Bugetul Direcţiei Poliţia Comunitară se va aproba prin hotărâre de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov.
 
Art. 7. Anexele nr. 1 – 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 8. Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 26 ianuarie 2005, se va republica conform modificărilor din prezenta hotărâre.
 
Art. 9. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.