Hotărârea nr. 734/2005

MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 373/2005;REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 626/2005;PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2006.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 734

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 373/2005, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 626/2005, privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006;
 
 
               
                   Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 143.972 din 7 decembrie 2005, prin care se propune modificarea H.C.L nr. 373/2005 republicata, conform H.C.L nr. 626/2005, privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006;
                Având în vedere prevederile art. 249, art. 253, art. 261, art. 263, art. 267, art. 271, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, H.G. nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                In temeiul art. 68, alin. 1, lit. d, art. 71 şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale              nr. 215/2001,   cu modificările şi completările ulterioare;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică art. 1, punctul c din H.C.L nr. 373/2005, republicată conform H.C.L                    nr. 626/2005, care va avea următorul cuprins:
” In cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri este de 5 % şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare”.
 
 
Art. 2. Se modifică art. 1, punctul e din H.C.L nr. 373/2005, republicată conform H.C.L nr. 626/2005, care va avea următorul cuprins:
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se stabileşte astfel:
- în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică suma este de 23 lei / m.p. sau fracţiune de m.p.
                                - în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate suma este de 17 lei/ m.p. sau fracţiune de m.p.”
 
 
Art. 3. Se modifică art. 3, punctul d 2 din H.C.L nr. 373/2005, republicată conform H.C.L nr. 626/2005, care va avea următorul cuprins:
”În cazul taxelor pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru persoane fizice şi juridice la 0% faţă de taxele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata prin H.G. nr. 797/2005”.
 
 
Art. 4. Se modifică art. 3, punctul din H.C.L nr. 373/2005, republicată conform H.C.L nr. 626/2005, care va avea următorul cuprins:
”În cazul taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997, a taxelor de timbru pentru activitatea notarială prevăzute de O.G. nr. 12/1998, republicată şi a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999, nivelurile actualizate pentru anul 2006, sunt prevăzute în anexele nr. 15 - 17”.
 
 
 
 
-          02 -
 
 
Art. 5. Se modifică anexa nr. 5, poziţia nr. 1, anexa nr. 6, poziţia e “vehicule cu 4 axe şi cu masa peste 31 t” , anexa nr. 7, poziţia I, punct h  “vehicule cu 2 + 1 axe şi cu masa peste 25 t”, anexa nr. 8, anexa nr. 9 punct 9, anexa nr. 10, punct E din H.C.L nr. 373/2005, republicată conform H.C.L nr. 626/2005, potrivit anexei   nr. 1 la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 6. Se introduce în anexa nr. 7, punctul V, conform anexei nr. 2 (tabelul nr. 1 şi nr. 2) la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. Se abrogă articolul 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 373/2005, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr.626/2005.
 
 
Art. 8. Hotărârea Consiliului Local nr. 373/2005 republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr.   626/2005, astfel modificată se va republica, dându-se o nouă numerotare articolelor.
 
 
Art. 9. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 373 Din data de :   27   iunie   2005
republicată conform H.C.L nr. 626/2005
republicată conform H.C.L nr. 734/2005
 
 
Obiect: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006 prevăzute de Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal;
 
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive nr. 56.741 din 24 mai 2005 şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale prevăzute de Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal pentru anul fiscal 2006;
                Având în vedere prevederile : Hotărârii de Guvern nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal; Hotărârii de Guvern nr. 783/2004, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se ajustează/indexează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005; Legii nr. 494/2004 – privind aprobarea O.G. nr. 83/2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal; Hotărârii de Guvern nr. 84/2005, pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004; Legii nr. 348/2004 – privind denominarea monedei naţionale;
                Ţinând seama de prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul   Fiscal;
                Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov  nr. 333/2000, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 410/1999, pentru   zonarea Municipiului Braşov precum şi Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 433/2000;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 68, alin. 1, lit. d, art. 71 şi art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale      nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
                Art. 1.   Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2006, după cum urmează:
 
                a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual prin hotărâre a guvernului pentru anul 2006, constituind anexele nr. 1- 17, la prezenta hotărâre;   
 
                b) cota impozit/clădiri prevăzută la art. 253, alin. 2 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pentru persoane juridice la 1 % asupra valorii de inventar a clădirii aflată în proprietatea contribuabilului;
 
                c) în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii   3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri este de 5 % şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare;
 
                d) cota privind taxa de reclamă şi publicitate prevăzută la art. 270, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005, se stabileşte pentru persoane juridice la 3 % din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia TVA;
 
… // …
- 02 -
 
                e) valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se stabileşte astfel:
 
                                - în cazul unui afişaj situat la locul în care persoana derulează o activitate economică suma este de 23 lei/m.p. sau fracţiune de m.p.;
 
                                - în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate suma este de 17 lei/m.p. sau fracţiune de m.p.
 
                f) cota privind taxa hotelieră în municipiul Braşov prevăzută la art. 279, alin. (2-3) din Legea                   nr. 571/2003, privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005, se stabileşte pentru  persoane fizice şi juridice la 1,5 % din tariful de cazare pentru fiecare zi de cazare;
 
                g) cota privind taxa pentru şederea în staţiunea turistică Poiana Braşov prevăzută la art. 279, alin. (2-3) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005, se stabileşte pentru persoane fizice şi juridice la 2 % din tariful de cazare, pentru prima zi de cazare..
 
               
                Art. 2.   Bonificaţia prevăzută la art. 255, alin. 2, art. 260, alin. 2 şi art. 265, alin. 2 din Legea                    nr. 571/2003, privind Codul fiscal, se stabileşte după cum urmează:
 
                                a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %
                                b) în cazul impozitului pe teren, la 10 %
                                c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 10 %.
 
 
                Art. 3. (1)   Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, se stabileşte după cum urmează:
 
                a)   în cazul impozitului pe clădiri pentru persoane fizice la 0 % faţă de nivelurile stabilite în Legea          nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005;
 
                b) - în cazul impozitului pe terenurile situate în intravilan pentru persoane fizice la 0 %, iar în cazul impozitului pe terenurile situate în extravilan sau în intravilan şi încadrate conform categoriei de folosinţă pentru persoanele fizice la 0 % faţă de nivelurile stabilite în Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005;
 
- în cazul impozitului pe terenurile situate în intravilan pentru persoane juridice la 0 %, iar în cazul impozitului pe terenurile situate în extravilan sau în intravilan şi încadrate conform categoriei de folosinţă pentru persoanele juridice la 0 %;
 
                c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport pentru persoanele fizice la 0 % faţă de nivelurile stabilite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005, iar în cazul taxei asupra mijloacelor de transport pentru persoanele juridice la 0 %;
 
                d) în cazul taxelor pentru eliberarea:
 
d.1. certificatului de urbanism, pentru persoane fizice şi juridice la 0 % faţă de taxele stabilite le Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005;
 
d.2. autorizaţiei de construire, pentru persoane fizice şi juridice la 0 % faţă de taxele stabilite de Legea  nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată prin H.G. nr. 7972005;
 
d.3. autorizaţiei de foraje şi excavări, pentru persoane fizice şi juridice la 0 % faţă de taxele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005;
 
d.4. autorizaţiei de desfiinţare, pentru persoane fizice şi juridice este de 0,1 % din valoarea impozabilă a construcţiei;
 
d.5. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, pentru persoane fizice şi juridice la 0 % faţă de taxele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005;
 
 
… // …
- 03 -
 
d.6. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru persoane fizice şi juridice la  0 % faţă de taxele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G.   nr. 797/2005;
 
d.7. certificatului de nomenclatură stradală, pentru persoane fizice şi juridice la 0 % faţă de taxele stabilite de Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005;
 
d.8. autorizaţiei pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice, la 0 % faţă de taxa stabilită de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin    H.G. nr. 797/2005;
 
d.9. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 0 % faţă de taxa stabilită de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005;
 
d.10. de copii heliografice, la 0 % faţă de taxa stabilită de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005;
 
d.11. certificatului de producător, la 0 % faţă de taxa stabilită de Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, modificată prin H.G. nr. 797/2005;
 
                e) în cazul impozitului pe spectacole, pentru persoane juridice:
                                - în cazul videotecilor        - 1 leu/m.p./zi
                                - în cazul discotecilor         - 2 lei/m.p./zi
 
                f) în cazul taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997, a taxelor de timbru pentru activitatea notarială prevăzute de O.G. nr. 12/1998 republicată şi a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999, nivelurile actualizate pentru anul 2006, sunt prevăzute în anexele nr. 15 – 17;
 
                g) alte taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice sunt prevăzute în anexele nr. 13, 13 a şi 13 b.
 
                Art. 4.   (1) Anexele nr. 1 – 17, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
                                 (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora, prevăzute în anexele nr. 1 – 17.
               
                Art. 5.   (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Judeţului Braşov, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija Secretarului Municipiului Braşov.
                                   (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, prin publicare atât în Monitorul Oficial al Municipiului Braşov şi/sau în ziarul "Bună Ziua Braşov".
 
                Art. 6.   Veniturile realizate ca urmare a încasării impozitelor şi taxelor locale în conformitate cu prezenta hotărâre, vor fi contabilizate potrivit Ordinului Ministerului de Finanţe nr. 520/2003 de Serviciul Contabilitate din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov.
 
                Art. 7.  Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se revocă.
 
                Art. 8. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.