Hotărârea nr. 731/2005

APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTULUI CU OBIECT “AMENAJARE SI ÎNTRETINERE ZONE VERZI;PARCURI SI SCUARURI PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILOR SPECIFICE ÎN MUNICIPIUL BRASOV";PÂNA LA ATRIBUIREA NOULUI CONTRACT CA URMARE A ADJUDECARII LIC

 

 

HOTĂRÂREA NR. 731

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect:aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului cu obiect “amenajare şi întreţinere zone verzi, parcuri şi scuaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în Municipiul Braşov”, până la atribuirea noului contract ca urmare a adjudecării licitaţiei de concesionare pentru activitatea menţionată ;
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;         
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 84.121 din 8 decembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului cu obiect: “amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, parcuri şi scuaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în Municipiul Braşov”, până la atribuirea noului contract ca urmare a adjudecării licitaţiei de concesionare pentru activitatea menţionată
Având în vedere prevederile: Legii nr. 137/1995 republicată, privind Protecţia mediului, secţiunea 5; Legii nr. 326/2001 – Legea serviciilor publice ale gospodăriei comunale; O.G. nr. 21/2002 privind Gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, art. 8; Hotărârea Consiliului Local nr. 564 din 26 septembrie 2005, prin care s-a aprobat anularea procedurii de licitaţie publică deschisă având ca obiect concesionarea serviciului public de salubrizare – activitatea de întreţinere zone verzi, parcuri şi scuaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în Municipiul Braşov, precum şi achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f , g   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea prin act adiţional a contractului nr. 149/2003 având ca obiect “amenajare şi întreţinere zone verzi, parcuri şi scuaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice” încheiat între Primăria Municipiului Braşov şi S.C. PURLINE S.R.L.
 
 
Art. 2. Perioada de prelungire prin act adiţional a contractului este până la atribuirea unui nou contract, urmare a adjudecării licitaţiei de concesionare privind activitatea ce face obiectul acestuia.
 
 
Art. 3. Tarifele practicate în actul adiţional vor fi cele prevăzute în contractul iniţial.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.