Hotărârea nr. 730/2005

APROBAREA TARIFULUI MAXIM PENTRU ACTIVITATEA DE PRECOLECTARE;COLECTARE;TRANSPORT SI DEPOZITARE A DESEURILOR MENAJERE DE LA PERSOANELE FIZICE SI PERSOANELE JURIDICE.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 730

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea tarifului maxim pentru activitatea de precolectare, colectare, transport şi
depozitare a deşeurilor menajere de la persoanele fizice şi persoanele juridice;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Salubrizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 83.962 din 8 decembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea tarifului maxim pentru activitatea de precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, tariful maxim atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice va fi colectat de către operatorii autorizaţi;
Având în vedere prevederile art. 12, lit. i din Legea nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală şi art. 21, lit. din O.G. nr. 87/2001, privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor,
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, alin. 2, lit. d  şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215 /2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă tariful maxim ce se va practica în municipiul Braşov pentru activitatea de precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere de la persoanele fizice şi persoanele juridice, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2.   Tariful maxim atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice se colectează de către operatorii autorizaţi, conform legii.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi operatorii autorizaţi vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.