Hotărârea nr. 73/2005

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "REÎNTREGIRE RETELE RECIRCULARE ACM ÎN ZONELE CVARTAL ASTRA, CVARTAL NOUA, CVARTAL TRACTORUL"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV

HOTĂRÂREA NR. 73


Obiect: Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Reîntregire reţele recirculare ACM în zonele Cvartal. Astra, Cvartal Noua, Cvartal Tractorul".

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 6.093 din 2 februarie 2005, ale Serviciului Investitţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Reîntregire reţele recirculare ACM în zonele Cvartal Astra, Cvartal Noua, Cvartal Tractorul";
Având în vedere O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice, Art. 40;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local;
În temeiul Art. 38, lit. l, m şi n din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

                                                                    HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reîntregire reţele recirculare ACM în zonele Cvartal Astra, Cvartal Noua, Cvartal Tractorul":
- Valoarea totală                       - 19.525.044 mii lei (476.220 Euro)
- din care C + M                      - 5.224.100 mii lei
- durata de realizare                 - 90 zile
1 Euro = 41.000 lei la 16 iulie 2004
Art. 2. Primarul municipiului Braşov şi S.C. "CET Braşov" S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.