Hotărârea nr. 729/2005

EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE SI STABILIREA CALIFICATIVULUI FINAL AL EVALUARII PENTRU DOMNUL NICOLAE PARASCHIV - SECRETAR AL MUNICIPIULUI BRASOV;PE BAZA PROPUNERII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 729

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: evaluarea performanţelor profesionale individuale şi stabilirea calificativului final al evaluării pentru domnul NICOLAE PARASCHIV - Secretar al Municipiului Braşov, pe baza propunerii Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
             Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Resurse Umane, înregistrate sub nr. 83.071 din 25 noiembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea evaluării performanţelor profesionale individuale şi stabilirea calificativului final al evaluării pentru domnul   NICOLAE PARASCHIV, având funcţia de Secretar al Municipiului Braşov, pe baza propunerii Consiliului Local al Municipiului Braşov; 
                Având în vedere prevederileLegii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici republicată, ale       art. 4, alin. (2), lit. d    şi art. 10, alin. (2), lit. b,  din Metodologia de evaluare prevăzută în Anexa nr. 3 – la H.G. nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, precum şi a Ordinului     nr. 4.094/2005 al preşedintelui A.N.F.P. privind aprobarea criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2005,
                Având în vedere avizele comisiei de specialitate nr. 5 a   Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38 şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
            Art. 1. Se aprobă evaluarea performanţelor profesionale individuale şi stabilirea calificativului finalal evaluăriipentru domnul NICOLAE PARASCHIV - Secretar al Municipiului Braşov, pe baza propuneriiConsiliului Local al Municipiului Braşov, conform anexei – RAPORT DE EVALUARE - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.