Hotărârea nr. 728/2005

DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI PROPUSI DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV CA MEMBRII ÎN COMISIA DE CONCURS CE SE VA CONSTITUI CU OCAZIA ORGANIZARII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 728

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: desemnarea a doi reprezentanţi propuşi de Consiliul Local al Municipiului Braşov ca membrii
în comisia de concurs ce se va constitui cu ocazia organizării concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al Municipiului Braşov;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive precum si Raportul de specialitate ale Serviciului Resurse Umane înregistrate sub nr. 83.083 din 29 noiembrie 2005, prin care s-a propus desemnarea a doi reprezentanţi propuşi de Consiliul Local al Municipiului Braşov ca membrii în comisia de concurs ce se va constitui cu ocazia organizării concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al Municipiului Braşov,
                Având în vedere prevederile art. 84, alin. (2) dinLegea nr. 215/2001, privind administraţia publică, ale H.G. nr. 1.209/2003, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, precum şi ale Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată,
Având în vedere avizul   comisiei   de specialitate nr. 5 a   Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38 şi   art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
                Art. 1.   Se aprobă desemnarea a doi reprezentanţi propuşi de Consiliul Local al Municipiului Braşov, ca membrii în comisia de concurs ce se va constitui cu ocazia organizării concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al Municipiului Braşov, respectiv :
-          SORIN GRIGORESCU
-          NADUVARY GHEORGHE
 
 
 
              Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele desemnate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.