Hotărârea nr. 727/2005

Aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire staţie distribuţie carburanţi mixtă, str. Zizinului f.n., Braşov”, beneficiar S.C. VALGAB COMPANY S.R.L. Bucureşti.

 

HOTĂRÂREA  NR.  727

Din data  de 12  decembrie  2005

 

 

 

 

Obiect:  aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire staţie distribuţie carburanţi mixtă, str. Zizinului  f.n., Braşov”, beneficiar S.C. VALGAB COMPANY S.R.L. Bucureşti;

 

 

 

 

 

                Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov,  întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului  Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef,  înregistrate cu nr. 71.693 din 19 octombrie 2005, prin care s-a propus aprobarea  documentaţiei “P.U.D. Construire staţie distribuţie carburanţi mixtă, str. Zizinului f.n., Braşov”, beneficiar S.C. VALGAB COMPANY S.R.L. Bucureşti;

Având  în  prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

                În  temeiul  art. 38,  lit. c   şi  art. 46 (1)  din  Legea  Administraţiei  Publice  Locale  nr. 215/2001,

 

 

 

 

H O T Ã R Ã Ş T E :

 

 

 

 

Art. 1.   Se aprobă   documentaţia  P.U.D. – Construire  staţie distribuţie carburanţi mixtă,  str. Zizinului  f.n., Braşov”,  beneficiar  S.C. VALGAB COMPANY S.R.L. Bucureşti.

 

 

 

Art.  2.  Primarul  Municipiului  Braşov  va  asigura  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotãrâri.