Hotărârea nr. 726/2005

APROBARE “P.U.D. – CONSTRUIRE HALA DE FABRICATIE TÂMPLARIE PVC SI DEPOZIT;CALEA BUCURESTI NR. 249/A;BRASOV .

 

 

HOTĂRÂREA NR. 726

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Construire hală de fabricaţie tâmplărie PVC şi depozit, Calea Bucureşti
nr. 249/A, Braşov ;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 77.768 din 14 noiembrie 2005, prin care s-a propus analizarea documentaţiei “P.U.D.– Construire hală de fabricaţie tâmplărie PVC şi depozit, Calea Bucureşti nr. 249/A, Braşov” ;
Având în vedere Legea nr. 350/2001;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. c   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D.– Construire hală de fabricaţie tâmplărie PVC şi depozit, Calea Bucureşti nr. 249/A, Braşov”, iniţiată de S.C. TERAPLAST S.A. Bistriţa şi întocmită de S.C. ZALPROIECT S.R.L. Cluj.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.