Hotărârea nr. 725/2005

AVIZAREA DOCUMENTATIEI “P.U.Z. – TRACTORUL VII ;BRASOV".

 

 

HOTĂRÂREA NR. 725

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: avizarea documentaţiei “P.U.Z. – TRACTORUL VII , Braşov”;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 78.307 din 16 noiembrie 2005, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.Z. – TRACTORUL VII, Braşov”;
Având în prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. c   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se avizează documentaţia “P.U.Z. – TRACTORUL VII, Braşov”.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.