Hotărârea nr. 724/2005

APROBAREA VOLUMULUI SI A MODULUI DE VALORIFICARE A MASEI LEMNOASE CE SE VA RECOLTA ÎN ANUL 2006 DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 724

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: : aprobarea volumului şi a modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul
2006 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov;
 
 
 
 
                Consiliul Local  al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., înregistrate cu nr. 889 din 22 noiembrie 2005,   prin care se propune aprobarea volumului şi a modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta în anul 2006 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 789 din 14 iulie 2005, pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006, precum şi ale Ordinului nr. 1.198 din 17 noiembrie 2005, privind aprobarea repartizării pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă valorificarea de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a volumului de 14.700 m.c. masă lemnoasă pe picior prin licitaţie către agenţii economici şi 4.000 m.c. masă lemnoasă către populaţie (nevoi locale), din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Republicată conform H.C.L. nr. 727 din 30 oct. 2006