Hotărârea nr. 721/2005

ADMINISTRAREA DE CATRE S.C. RIAL S.R.L. A LOCUINTELOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 721

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: administrarea de către S.C. RIAL S.R.L. a locuinţelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 70.109/2005, privind administrarea de către S.C. RIAL S.R.L. a locuinţelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov;
                Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată;     
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă administrarea de către S.C. RIAL S.R.L. Braşov a locuinţelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă încheierea unui contract de administrare cu S.C. RIAL S.R.L. conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3.   S.C. RIAL S.R.L. Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.