Hotărârea nr. 72/2005

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "REABILITARE PARTIALA RETELE SECUNDARE DE ÎNCALZIRE SI APA CALDA DE CONSUM - PT 5 ASTRA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE

HOTĂRÂREA NR. 72


Obiect: Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare parţială reţele secundare de încălzire şi apă caldă de consum - PT 5 Astra".

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 6.095 din 2 februarie 2005, ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare parţială reţele secundare de încălzire şi apă caldă de consum - PT 5 Astra";
Având în vedere O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice, Art. 40;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local;
În temeiul Art. 38, lit. l, m şi n din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reabilitare parţială reţele secundare de încălzire şi apă caldă de consum - PT 5 Astra":
- Valoarea totală                       - 17.090.542 mii lei (416.842 Euro)
- din care C + M                       - 5.151.510 mii lei
- durata de realizare                  - 90 zile
1 Euro = 41.000 lei la 16 iulie 2004
Art. 2. Primarul municipiului Braşov şi S.C. "CET Braşov" S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.